Lillestrøm & Omegn Bueskyttere

Innkalling til Årsmøte 2019

Det innkalles med dette til Årsmøte i klubben tirsdag 12. februar på Vassøyholtet kl 18:00

Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være Styret i hende innen 29. januar 2019 – sendes på e-post til lillestrom@bueklubb.no

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Nestleder
  2. Kasserer
  3. 4 styremedlem og 1 varamedlem (ett styremedlem er ungdomsrepresentant.)
  4. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  5. To revisorer.
  6. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  7. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.