Lillestrøm & Omegn Bueskyttere

Politiattester

Politiattest - et krav

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for bueskytterklubben som innebærer et tillits- og ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårig menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år kan også avkreves politiattest. Den nedre grensen er 15 år. Lillestrøm og Omegn Bueskyttere har innarbeidet rutiner på politiattest. Styret har utpekt en ansvarlig for å følge opp politiattester.

Norges Idrettsforbund sin ordning for politiattest er nærmere beskrevet her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/.

I Lillestrøm og Omegn Bueskyttere blir ordningen håndtert i tråd med dette. Alle som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- og ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samarbeid med ansvarlig for politiattester:
       Beate Røyset Stensbye
       E-post:   beaters@hotmail.com
       Telefon:  450 33 986

Taushetsplikt

Den ansvarlige for politiattester har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.  Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Kontaktpersonen vil gi deg en bekreftelse på formålet med politiattesten. Det er et signert dokument som skal vedlegges ditt verv i klubben. Er du over 18 år er det enklest å søke om politiattest på nett. Prosedyren for innhenting av politiattest finner du her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.

Politiattesten skal fremvises

Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben. Den søknaden gjelder for skal fremvise politiattesten for den ansvarlig for politiattester, Beate Røyset Stensbye. Lillestrøm og Omegn Bueskyttere skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.